Attendance - Eastpoint Karate Club

Go to content

Attendance


Click icon above to download licence formClub Attendance
Table Legend

A=Attended X=Not Attended
D=Double Session
Grey=Adult   Blue=Junior   Green=Licenced Guest

Name
Jan
Feb
March
April
May
June
July
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
Current Grade
Kevin Buxey
AAAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAA
AAAAA
7th Dan
Peter Taylor
AAXA
AXAA
AAAAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAA
AAAAX
AAXA
AAXA
AAXAA

5th Dan
Angela Sweed
AAAA
XAAA
AAAAX
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAA
AXXAA
AXAA
AAAA
AAAAA

4th Dan
Stephen Power
AXXA
XAAX
AAXAA
AAXA
XXXAX
AAXX
AAXX
XXAXX
AAAA
AXAA
XXAXX

3rd Dan
Graham Sims
AA
AXAA
AAAA
XAAAA
AAAX
XXX


2nd Dan
Helena Ridd
AAAA
AAAA
AXAAA
AAAA
AAAAA
AXAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAA
AXXAG

5th Kyu
Pyrena Heath
AXAA
XXDD
ADADX
XDDD
DAADD
AXDA
DADA
AXXAX
2nd Kyu
Charlie Power
XAAA
DDXD
DDXDD
DDDD
DAXAX
DDDX
DAXX
AAAXA
ADDA
XAAA
AXAAG

5th Kyu Advanced
Brandon Heath
AAAA
AAAA
ADDDD
DDDD
DAADD
DDDA
DDXA
AXXDA
ADDD
AAAA
XADDG

6th Kyu Advanced
Logan Wan
AAAA
AAAX
ADDDD
XXXA
DAAAX
DDDA
DDAA
AXXXA
ADAD
AAAX
DAADG

6th Kyu
Josh Nutman
AAAA
AAAX
AAAAA
AXAA
AXAAA
AAAX
XAAA
AXAAX
AAAX
AAAA
AAAAG

6th Kyu
Brooklynne Andrew
AAAA
XAXX
AXXXX
AAAA
AAXAX
AXAA
XXAA
AAAXX
XXAA
XAAA
AAXXX

8th Kyu
Hayden Nutman
AAAA
AAAX
AAAAA
AXAA
AAAAA
AAAX
XAAA
AXAAX
AAAX
AAAA
AAAXG

8th Kyu
Acacia Drage
AAAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAAX
AAAA
AAAA
XAAXA
AAAA
AAAA
AAAAG

9th Kyu Advanced
Alfie Drage
AAAA
AAAA
AAAAA
AAAA
AAAAX
AAAA
AAAA
XAAAA
AAAA
AAAA
AAAAG

9th Kyu Advanced


Name                      Member NoJanFebMarAprMayJuneJulyAugSeptOctNovDecCurrent Grade
Peter Taylor                      9515AAAAAAAAAXACAAAAAAAAAAAAZZAA5th Dan
Angela Sweed                   9514AAXXAAAAAAACXXXXAAAXAAAAXXXA4th Dan
Stephen Power                 9513XXXXAXXXAAACAAAXAXAAAAXXXZAA3rd Dan
Danny McCarthy               9512AAXXXXXXAAXCAAXAXXAXXAAAXZXA1st Dan
Neil Jones                          9509XXXXXXXXXXXCAXXAAAXXXXAXXZXX1st Dan
Helena Ridd                       2051AAAAAAAXAAACAXAAAAAXAAAAZZAA5th Kyu
Pyrena Heath                    9963AAAAAAAAAAXCXAAAAAAAAAXAZZAA2nd Kyu
Charlie Power                   9763AAAAAAXAAAACXAAXAXXAAAXAZZAA5th Kyu Advanced
Brandon Heath                 2056AAAAAAAAAAACXAAAAAAAAAAAZZAA6th Kyu
Logan Wan                        2054AAXAAAXAAAXCXAAXAAAXAAAAZZAA7th Kyu Advanced
Olivia Sullivan                   2188


XAAAAAAXAAAAXXAA7th Kyu Advanced
Josh Nutman                    2251AAXAAAAAAAXCXXXXXXXAAXAAZZAA8th Kyu
Lee Monk                          2481AAAAAXAAAAXCAAAAAAAAAAAAZZAA8th Kyu
Name
28
07
31
07
04
08
07
08
11
08
14
08
18
08
21
08
25
08
28
08
01
09
04
09
08
09
11
09
15
09
18
09
22
09
25
09
29
09
02
10
06
10
09
10
13
10
16
10
20
10
23
10
27
10
30
10
03
11
06
11
10
11
13
11
17
11
20
11
Angela SweedAXA


Stephen PowerAAX


Steven GrahamXXX


Neil JonesAXX


Danny McCarthyAXX


Helena RiddAXA


Pyrena HeathAAA


Charlie PowerXXX


Brandon HeathAAA


Logan WanAAX


Aidan HerbertXAA


Lee MonkAXA


Gracie HerbertXAA

Name31
03
03
04
07
04
10
04
14
04
17
04
21
04
24
04
28
04
01
05
05
05
08
05
12
05
15
05
19
05
22
05
26
05
29
05
02
06
05
06
09
06
12
06
16
06
19
06
23
06
26
06
30
06
03
07
07
07
10
07
14
07
17
07
21
07
24
07
Angela SweedAAXAXAAXAXXAX
AXAAAAAXXXXXAAAAXAXA
Stephen PowerXXAAAXXXAAAAA
AXAAAAAAAXAXXAXXAXXA
Steven GrahamXXAXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Neil JonesXXXXXAAXXXXXA
AXXXA
AXXXXXAXAXXXXX
Danny McCarthyXXXXAAAXAXAXA
XXAXX
XXAXXXXXAXXXXX
Helena RiddAAXXXAAXAXAXA
AXAAA
AAXAAXAAAXAAAA
Pyrena HeathAAAAAAAAAAAAA
AAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
Charlie PowerXXAAXXXAAAAAA
XXAAA
AAAAXAXAAAAXXA
Brandon HeathAAAAAAAAAAAAA
AAAAA
AAAXAAAAAAAAAA
Logan WanXXXXXXXXXXAXA
AAAAA
AAAAAAAXAAAAAA
Hannah WaterhouseAAXAXXXAAXXAX
XXXXA
XXXXXXXXXXXXXX
Johnathan WaterhouseAAXAAXXAAXXAA
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Charlotte WaterhouseAAXAAXXAAXXAA
XXXXA
XXXXAXAXXXXXXX
Josh NutmanAAAAAXXAAAAAAAAAAAGAAAXXXXXXXXXXX
Aidan HerbertXXXXAXXAAAAAAAXAAAGAAAXAAAXAAAXXA
Lee MonkAAAXAAAAAAAXAAAAAAGAAAAXAAAAAXAAA
Gracie HerbertXXXXAXAAXXXAAAXAAAGAAAXAAAXXXAXXA


NameJanFebMarAprMayJuneJulyAugSeptOctNovDecCurrent Grade
Peter TaylorAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAXX5th Dan
Angela Sweed
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAASAXXAXAXAXAAAAAAAAAA4th Dan
Stephen PowerAAAAXAAAXAAAXAXXAAAXXAAXXAXAAXSXAAXAAXAAAXAAXXAAAX3rd Dan
Steven GrahamXXXAXAXXXXAXXXXXXXAXXXXXXXAXXXXXXXAXAXXXXXXAXAAXXX2nd Dan
Danny McCarthyXAAAAAAXAXAAAXXAAAXAAXAAAXAAAASAAAXAAXAAAXXXAAXAXX1st Dan
Neil JonesAAAAXXXXXAXAAXXAAAAAAXXAAXAAAASAAXAXAXAXXXAAXAXAAA1st Dan
Helina Ridd
AAAX
AAAAAAAAAAAAAXAAXAAAXAAAAASAAAAAAAXAAAAAAAGAAA5th Kyu
Mark Smith
AXAXXAXAAXXAXXAANon Eastpoint Grade
Pyrena HeathAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAASAXXAXAXXAAXAAAAGAAA2nd Kyu
Charlie PowerAAAAXAAAXAAAAAXAAXAXXAAXXAXXXXXXAAAAAAXAAAAAAAGAAA5th Kyu Advanced
Tyler BuxeyAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAXAAAAAAAGAAA5th Kyu Advanced
Brandon HeathAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAASAXXAXAAAAAAAAAAGAAA6th Kyu
Logan WanXAAAAAXAAAAAAXXAAAAAXAAAAAAAAXXXAXAAAAAAAAXAXAGAAA7th Kyu Advanced
Olivia SullivanAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXXASAAAAAAAXAAAAAAAGAAA7th Kyu Advanced
Hannah WaterhouseAAAAAAAAAAAAAXXAAAAAXAXAAAAAAXSAXAAAAAAAAAXXXAAGAA8th Kyu Advanced
Johnathan WaterhouseAAAAAAAAAAAAAXXAAAAAXAXAAAXAAXSAXAAAAAAAAAXAAAGAAA8th Kyu Advanced
Charlotte WaterhouseAAAAAAAAAAAAAXXAAAAAXAXAAAAAAXSAXAAAAAAAAAXAAAGAAA8th Kyu Advanced
Josh NutmanAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAXXXAXXAAAAAAAAAAGAXA9th Kyu Advanced
James BakerAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAXAAAAAAXXAAAAXAAAAAAAXAAGAAX9th Kyu Advanced
Aidan Herbert
AAAAAAASXAAAAXAAAAAAAAAGAAA9th Kyu Advanced
Lee Monk
AAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAXXGA9th Kyu Advanced
Ashton Bunce
AAAAAAAGAAA9th Kyu

NameJanFebMarAprMayJuneJulyAugSeptOctNovDecGrade
Belt Colour
Peter TaylorAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXA5th Dan Black
Angela SweedAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAXXXAAAAAAAAAAAAAXAA3rd Dan Black
Stephen PowerAXAXAAXAAAAXAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAXAAAXAXXXXAAXXAAXX3rd Dan Black
Steven GrahamAAXXXXXXAXXXXXAAAAXXXXXXXXXXXXAAXXXXXXAXXXXXXXXXXX2nd Dan Black
Danny McCarthyXAXAAXAAAAXXAXAXAAAXXAAAXXAXXAAAAAAXXAXXAXXXAXAXXA1st Dan Black
Neil JonesAXXAAAAXAAAXAAXAXXAAXAAAAXXAAAAAAAXAAXAXAAAAAXAAAX1st Dan Black
Perena HeathAAAAAAAAXAAAAXAAAAAAAAAAXXAAXXAXXXAAAAAAAAAAAAAAAA4th Kyu Purple/W
Charlie RussoAAXAAAAAAAAXXAAAAXAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAXXAAAXAAAXAA4th Kyu Purple
Charlie PowerAAAAAXAAAAAAAAAAAXAAAAAAAXAAAAAXAAAAAXAXAAAAAAAAA6th Kyu Green/W
Tyler BuxeyAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6th Kyu Green
Helena RiddAXAXAAAAAAAXAAAAXAAXAAXAXAXAAAXAAXAAXAAAAXAAAAAAXA7th Kyu Orange
Brandon HeathAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAXAAXAAXXXAAAAAAAAAAAAAAAA8th Kyu Yellow/W
Logan WanAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAXXXAAAAAXAXAXAAAAAA8th Kyu Yellow
Jay BajwaAXAAXAAAAAAAAXXXXXAAAAXXAXXAAAAAAA9th Kyu Red
Olivia Sullivan


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9th Kyu Red
Hannah WaterhouseAAAAXAAAAAAAA10th Kyu White
Johnathan WaterhouseAAAAXAAAAAAAA10th Kyu White
Charlotte WaterHouseAAAAXAAAAAAAA10th Kyu White
NameJanFebMarAprMayJuneJulyAugSeptOctNovDecGrade
Belt Colour
Peter TaylorAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5th Dan Black
Angela SweedAAAAAXAAAAAAAAAAAXAXAXAAXAAAAAAAXXAAAAAAXAAAAXAAAAA3rd Dan Black
Stephen PowerAAAAAXXAXXAXAXAAAAAXAAAAXAAXXAAXAAAAXXAAAAXAXXAAXA3rd Dan Black
Steven GrahamAXXAAXAAXXXAAAAAXXXXXAAAAXXAXXXXAXAXXAXXAXXAXAAXXXX2nd Dan Black
Danny McCarthy
XXXXXXXAXAXAAXAAAAAXXAAAAXAAAAAXXAAXXAAXXXXAAXAXAXA1st Dan Black
Neil JonesAAXAAAAAAXXAAAAAAAXAXAAAAAXXXAAAAXXAXXXXXXXXXXXXXXX1st Dan Black
Perena HeathAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAXXXAAAXAXAAAAAAAAXX4th Kyu Purple
Charlie RussoXAAAXAAAXXXXAAAAAAAAXAAAXAXAAAAXAAXAAAAAAAAAAAAAAAA5th Kyu Blue
Charlie Power AAAAAXAAXXAXXAAAAAAAAAXAAAAAAAAXXAAAXXAAAAAAAAAXAAA6th Kyu Green
Tyler BuxeyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7th Kyu Orange
Helena RiddXAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAXXAAXAAXAAA7th Kyu Orange
Brandon HeathXAAAXAAAAAAAAAAXXAAAAAAXAAAAAAAAAA8th Kyu Yellow
Logan Wan


AAA9th Kyu Red


Back to content